അൽത്താഫ് പതിനാറുങ്ങൽ

ഭാരതമെന്നു കേട്ടാൽ

ചിതലരിച്ചു നൂലടർന്ന ഭരണഘടനയിൽ ഭേദഗതിയുടെ വിരൽ പതിഞ്ഞു. ഡെമോക്രസിയും ജുഡീഷ്യറിയും അർത്ഥം മറന്ന് നീതി ദേവതയുടെ കണ്ണുകെട്ടി. നിറം മങ്ങി പിഞ്ഞിപ്പറിഞ്ഞ പുരാണ താളുകളിലെ മഷി പടർന്ന്...