മജീദ് സയ്ദ്

കഥയെഴുത്തിലേക്ക് കടന്നുവരാനുണ്ടായ സാഹചര്യം?

അങ്ങയുടെ മികച്ച ഒരു കഥയാണ് പെൺവാതിൽ? പുതിയ കാലത്തെ അതി പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു സന്ദർഭമാണ് കഥയിൽ വിഷയീഭവിക്കുന്നത്? ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണോ കഥകൾ എടുക്കുന്നത്? പെൺവാതിൽ ജീവിതത്തിൽ...