നൗഫൽ ഫാറൂഖ്

സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അർദ്ധ രാത്രിയിൽ

ലണ്ടൻ നഗരത്തിലെ നിശാ ജീവിതത്തിന്റെ വീർത്തു മുഴങ്ങുന്ന മിടിപ്പുകളും പാതി രാത്രി യും വിജനതയും തൂവലു പോലെ വീഴുന്ന തണുപ്പും ഒരുമിച്ച് പാനം ചെയ്യണമെങ്കിൽ സെവെ ൻസി...