മെഹ്ഫിൽ

കണക്കിൽ തോറ്റത് കൊണ്ടാണ് കവിതയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞത് . കവിതയും കണക്കു പിഴച്ച പോലെ... മനസ്സിൽ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ പുറത്തു വെയിൽ കത്തുകയായിരുന്നു . ഗസൽ സദിരുകളിൽ നിന്ന്...