പതാകകൾ നിറങ്ങളുടെ പോർക്കളങ്ങളാണ്

നീര് വറ്റിയ പച്ചയും
ഇരുണ്ട ചുവപ്പും
പ്രകാശവർണ്ണങ്ങളും
നീല നക്ഷത്രവും-ചക്രവും,
തൂവെള്ളപോലും
ഒച്ചയുണ്ടാക്കുന്നു
പതാകയിലേറുമ്പോൾ

ദാവീദിന്റെ
തിളക്കമില്ലാത്ത
നക്ഷത്രവും*
സായിപ്പിന്റെ വെള്ളനക്ഷത്രങ്ങളും
ചന്ദ്രക്കലമുകളിലെ
ചെരിഞ്ഞനക്ഷത്രങ്ങളും
അസ്‌തമിക്കാത്ത
സൂര്യചന്ദ്രന്മാരും
പതാകകളുടെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ
ദിശതെറ്റിയോടുന്നു.
കൂട്ടിമുട്ടി പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നു.

———————————

*ഇസ്രായേൽ പതാകയിലെ നക്ഷത്രം

Leave a Reply

Your email address will not be published.